Condicións de venda

Condicións de venda a clientes e axencias de viaxes

En cumprimento das obrigas, que ao respecto, son impostas ao vendedor pola Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e comercio electrónico e pola Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias ponse ao coñecemento do CLIENTE a seguinte información:

  • NOME: TOP-NAUTIC YACHT, SL
  • NOME COMERCIAL: CHARTER GALICIA
  • CIF: B94003985
  • DIRECCIÓN:
  • TLFN: 607 852 301
  • MAIL: info@chartergalicia.es

O usuario, baixo este medio queda plenamente informado dos efectros descritos na devandita Lei 34/2002 de 11 de xullo,  de Servizos da Sociedade da Información  e Comercio Electrónico puidento poñerse en contacto con Top Nautic Yacht, SL de xeito gratuíto, rápido e directo por calquera dos medios indicados anteriormente.

Estas condicións regularán expresamente as relacións entre TOP NAUTIC YACHT, SL e os usuarios que contraten ou acceden aos servizos ou produtos vendidos por TOP NAUTIC YACHT, SL a través do seu portal.

As devanditas condicións foron elaboradas de acordo co establecido na Lei 14/2014, do 24 de xullo, de Navegación Marítima, a Lei 34/2002, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, a Lei 7/1998 sobre Condicións Xerais de Contratación e o Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias e demais normativa aplicable en materia de comercio electrónico

CHARTER GALICIA, resérvase o dereito a modificar, total ou parcialmente, estas condicións xerais, sendo de aplicación as novas que se acorden desde o momento da súa publicación na páxina. En todo caso, as citadas modificacións non terán efectos retroactivos sobre os bens ou servizos xa contratados anteriormente polos CLIENTES.

IDIOMAS

O contido do sitio web estará dispoñible tanto en castelán como en galego para que a contratación dos produtos poida formalizarse de xeito indiscriminado en calquera dos dous idiomas.

DEFINICIÓNS

CLIENTE : Calquera persoa física ou xurídica que formalice o proceso de venda a través do sitio web chartergalicia.es será considerada como cliente mercando ticket/pasaxes para uso propio. Para formalizar a venda como cliente de viaxes debes seleccionar a opción PARTICULAR á hora de realizar a compra.

AXENCIA: Terá a consideración de axencia, a persoa física ou xurídica que sendo dada de alta fiscalmente e exercendo a súa actividade como axente de viaxes, adquira un ticket/pasaxe para os seus propios clientes, percibindo así a comisión correspondente. Para formalizar a venda como axencia de viaxes deberá escoller a opción PROFESIONAL á hora de formalizar a venda.

COMISIÓN DE VENDAS DE PASAXES: a axencia de viaxes recibirá unha comisión do 15% pola venda de cada billete que se formalice a través do sitio web chartergalicia.es , as comisións polas vendas realizadas liquidaranse mensualmente, a AXENCIA deberá emitir a correspondente factura que se aboará no mes seguinte á recepción da factura en info@chartergalicia.es .

COMO FACER UN PEDIDO

Accederemos á tenda en liña www.chartergalicia.es onde poderemos ver os diferentes servizos de CHARTER GALICIA, as súas características e o seu prezo.

Se queremos contratar algún destes servizos, os engadiremos ao “carro” facendo clic na lapela indicada para este propósito. Entón, darásenos a opción de “finalizar a compra” ou de “seguir comprando”.

Engadidos á cesta todos os servizos que queremos mercar accedemos a ela dende a opción “finalizar a compra” disposta na esquina superior dereita.

Unha vez alí, poderemos ver todos os servizos que seleccionamos. Se queremos eliminar algún destes servizos da lista de compras, podemos facelo en calquera momento.

Pola contra, se non queremos eliminar ningún deles e pretendemos continuar coa compra, facemos clic no botón “seguinte”.

Entón, se xa somos usuarios rexistrados na páxina, introduciremos o noso correo electrónico e contrasinal para continuar coa compra, se non o estamos rexistrados debemos darnos de alta. Para iso solicitarannos unha serie de datos persoais que serán tratados de acordo coa Política de Privacidade do sitio.

Unha vez rematada esta tarefa, enviarase un código de verificación da conta ao correo electrónico que lle proporcionamos. Insira este código e continúe coa compra.

Rexistrado correctamente, debemos introducir un enderezo para efectos de entrega e facturación. No caso de que estas direccións sexan diferentes, podemos indicalo.

Unha vez indicados estes enderezos, faga clic no seguinte botón para avanzar na selección do método de pago e envío.

Por último confirmado a orde. Nesta fase do proceso de compra atoparemos o prezo de cada servizo desglosado en base impoñible de impostos … etc. Así como o prezo total resultante da suma de todos estes complementos que configuran o prezo final do servizo.

Se estamos satisfeitos do prezo e das condicións e condicións establecidas, faremos clic en “confirmar” e procederemos a realizar o pago a través dunha plataforma segura.

Unha vez realizado o pedido recibiremos a confirmación da mesma.

Durante o proceso de compra, antes de realizar o pago, o cliente pode modificar os datos da súa orde.

Tamén pode cancelar calquera solicitude de pedido antes de confirmala definitivamente. Se a solicitude xa foi confirmada, aplicaranse as disposicións das seccións “Cancelación” e “Retirada”.

SERVIZOS E PREZO

SERVIZOS : independentemente do tipo de servizos que desexes, CHARTER GALICIA. pon a disposición do CLIENTE a información pertinente en cada caso de acordo coa lexislación vixente. Podes atopalo no ficheiro de cada servizo.

Se necesitas máis información ao respecto ou se tes algunha dúbida, podes contactar con CHARTER GALICIA a través do seguinte enderezo electrónico info@chartergalicia.es ou chamando ao teléfono 607852301.

PREZO: O prezo dos servizos de CHARTER GALICIA estará dispoñible en todo momento para o CLIENTE / AXENCIA do sitio web e estará expresado en euros.

En calquera caso, o CLIENTE / AXENCIA , antes da formalización do contrato, terá acceso á información sobre os prezos dos servizos indicando claramente e con precisión se inclúe ou non o IVE (Imposto sobre o valor engadido) e, no seu caso, calquera outro gasto.

CHARTER GALICIA pode modificar unilateralmente e en calquera momento o prezo do servizo mediante a publicación da súa actualización na sección de servizos do portal.

Os prezos vixentes para cada proceso de compra serán os que figuran nese momento publicados na sección relacionada con el.

PAGO, ENTREGA E EXECUCIÓN

MÉTODOS DE PAGO E PAGO: Antes da confirmación da solicitude, solicitarase ao cliente certa información para establecer os detalles de facturación e a execución do servizo que serán tratados de acordo co establecido na Política de Privacidade .

Confirmarase o pedido facendo efectivo o pago a través de calquera dos medios de pago aceptados:

  •  Tarxeta de crédito / débito: mediante TPV virtual ABANCA facilitado durante o proceso de compra.

Antes de dita confirmación, o cliente poderá abandonar a compra en calquera momento. Unha vez confirmada a orde, seguiranse as disposicións de “cancelación” e “retirada”.

Unha vez realizado o pago por calquera dos medios aceptados, o CLIENTE ou AXENTE recibirá un correo electrónico coa confirmación do pedido dentro das 24 horas seguintes á recepción da aceptación.

EXECUCIÓN:
O servizo realizarase na data que determine o cliente e de acordo coas condicións establecidas na ficha de cada servizo vixente nesta páxina no momento da contratación.

CHARTER GALICIA non será responsable dos erros de reserva atribuíbles ao CLIENTE / AXENCIA .

Ademais do pago do prezo, o CLIENTE está obrigado a comparecer en tempo e forma para o embarque e a observar as disposicións establecidas para manter a boa orde e seguridade a bordo.

O contrato rescindirá nos seguintes casos:

  1.  Cando o pasaxeiro non se embarque na data fixada, nese caso CHARTER GALICIA fará seu o prezo do billete.
  2.  Cando por razóns fortuitas a viaxe fose imposible ou retrasada, nese caso o CLIENTE poderá elixir entre a devolución do prezo do billete e a realización da ruta nunha data alternativa. As condicións meteorolóxicas adversas e a imposibilidade de obter permisos de fondeo son causas fortuitas.

FACTURA :
A factura será enviada ao enderezo que o CLIENTE / AXENCIA designe para ese efecto a menos que indique expresamente a súa disposición a recibilo por correo electrónico.

DEREITO DE RETIRADA OU DESISTIMENTO E CANCELACIÓN DE SERVIZO

De acordo co artigo 103 do Real decreto 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias pola natureza dos servizos que ofrece CHARTER GALICIA NON LLE ASISTE O DEREITO DE RETIRIDA OU DESISTIMENTO .

Independentemente disto, CHARTER GALICIA ofrécelle a posibilidade de cancelar a viaxe de xeito gratuíto ata 30 días antes da data fixada para ela.

Así mesmo, CHARTER GALICIA poderá cancelar o contrato e reembolsarlle ao CLIENTE todos os pagos realizados se:

O número de persoas rexistradas na ruta é inferior ao número mínimo especificado no contrato, notificándolle ao cliente con 7 días naturais antes do inicio no caso de rutas entre dous e seis días de duración e 48 horas de antelación no caso das rutas. de menos de dous días.

Os reembolsos faranse sen demora indebida cun prazo non superior a 14 días naturais desde a rescisión do contrato.

NULIDADE PARCIAL

Se algunha destas Condicións ou algunha disposición dun contrato fosen declaradas nulas por resolución final emitida pola autoridade competente, os restantes termos e condicións seguirán en vigor, sen que se afecte a dita declaración de nulidade.

DEREITO APLICABLE E FOTO

As presentes condicións xerais e todos os conflitos derivados en relación coas condicións xerais actuais, incluída a vixencia do mesmo, ou co uso do sitio web ou con calquera compra no sitio web rexerán as leis españolas.

Para disputas e temas que xurdan en relación ao contrato será competente dos Tribunais do enderezo do usuario.

OBSERVACIÓNS E RECLAMACIÓNS

Poderá enviarnos comentarios, suxestións, consultas e queixas que considere oportunas a través do seguinte enderezo de correo electrónico: info@chartergalicia.es

Unha vez formalizado, o CLIENTE recibirá unha clave de identificación e unha proba por escrito do mesmo ao correo electrónico e será procesada canto antes.